Algemene voorwaarden

Artikel 1

De opdrachtgever vrijwaart Brand Training & Advies BV tegen alle aanspraken van derden, de rechtsbijstandkosten daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht door de opdrachtgever.

Artikel 2

Geschillen tussen Brand Training & Advies BV en de opdrachtgever worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter en met toepassing van het Nederlands recht, doch niet nadat mediation is beproefd door een gezamenlijk te benoemen onafhankelijk conflictbemiddelaar.

Artikel 3

Aansprakelijkheid kan alleen aanwezig zijn indien er dekking is op de door Brand Training & Advies BV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering en die is dan beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van die beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 4

Betaling van declaraties dient binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld.