Veiligheidskundig adviseur

De levenscyclus van een bouwwerk kent 4 stadia: het ontwerp, de bouw, het gebruik en de sloop. Al deze fases kennen hun eigen risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid. Hoe borgt u de veiligheid in al deze fases? En hoe veilig zijn de werkplekken van uw organisatie eigenlijk? Daarbij spelen wettelijke kaders, met name de Arbowetgeving en best practices, een belangrijke rol. De Hogere Veiligheidskundige (HVK) is hier in gespecialiseerd. Hij brengt mogelijke gevaren in kaart, stelt oplossingen voor en controleert of regels worden nageleefd. Brand Training & Advies speelt een adviserende, creërende en analyserende rol, met betrekking tot het arbobeleid, voor uw organisatie. Dat maken wij voor u concreet in de vorm van een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan.

Wat is een bedrijfsnoodplan?

In een bedrijfsnoodplan staat beschreven welke maatregelen en voorzieningen een bedrijf heeft getroffen om adequaat te kunnen reageren op calamiteiten en noodsituaties. Het maakt inzichtelijk wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en hoe de afstemming met hulpdiensten en andere organisaties geregeld is. Hoe beter de hulpverlening is voorbereid, hoe meer de gevolgen van een calamiteit beperkt kunnen blijven. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving zo veel mogelijk verzekerd.

Om het bedrijfsnoodplan plan uit te voeren, moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en optimaal voorbereid team van bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Hoeveel BHV’ers er nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt sterk af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Onze HVK maakt dit voor u inzichtelijk.

Wat is er nodig voor een goed bedrijfsnoodplan?

 • Risicoanalyse: Onze HVK toetst mogelijke risico’s aan de huidige veiligheidssituatie en brengt in kaart wat goed gaat en wat niet. Het resultaat van de risicoanalyse is een overzicht van maatregelen en voorzieningen die nodig zijn om de veiligheid te kunnen borgen.

  Verschillende scenario’s: Wij nemen in uw bedrijfsnoodplan verschillende scenario’s op. Een brand vraagt immers een andere inzet dan een lekkage van gevaarlijke stoffen of uitval van medische gassen.
  Afstemming: Stem het noodplan altijd af met de betrokken instanties, zoals brandweer, ambulance, politie en geneeskundige diensten.

  Het bedrijfsnoodplan maken wij voor u op basis van de NEN 8112:2017.

Wat staat er in een bedrijfsnoodplan?

Alle informatie die nodig is om de veiligheid van aanwezige personen en continuïteit van bedrijfsprocessen te bewaken. Bij een noodgeval of calamiteit, moet iedereen immers direct weten wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarom moet een bedrijfsnoodplan altijd de volgende zaken bevatten:

 • Verantwoordelijkheden: wie zorgt voor de inwerkingtreding van het noodplan, wie heeft de leiding en wie is verantwoordelijk voor de contacten met de autoriteiten (zoals gemeente, politie en brandweer)
  Scenario’s en procedures: een overzicht van mogelijke ongelukken en de manier waarop deze bestreden kunnen worden
 • Taakverdeling: een beschrijving van concrete maatregelen om het personeel te waarschuwen en te helpen bij een ongeluk
 • Autoriteiten: hoe wordt er bij een ongeluk samengewerkt met de autoriteiten en hoe wordt steun gegeven aan externe hulpverleners
 • Werknemers: wat wordt er tijdens een calamiteit van hen verwacht, om de gevolgen van een ongeluk zo veel mogelijk te beperken
 • Opleidingen en oefeningen: een concreet plan zodat het team van bedrijfshulpverleners (BHV’ers) optimaal getraind en voorbereid is en er regelmatig geoefend wordt met uiteenlopende scenario’s.

Wat is een ontruimingsplan en is het verplicht?

In een ontruimingsplan staat beschreven hoe uw organisatie omgaat met de ontruiming van (een deel van) uw locatie. Afhankelijk van uw situatie (hoeveel m², hoeveel verdiepingen, hoe hoog is de hoogste vloer, wat is de gebruiksfunctie?) is een brandmeldinstallatie wel of niet wettelijk verplicht. Wanneer de brandmeldinstallatie verplicht is, is een ontruimingsplan ook verplicht én moet u regelmatig een ontruimingsoefening doen! Het oefenen van een ontruiming is de enige manier om erachter te komen hoe goed de bedrijfshulpverlening werkt en wat u concreet nog kunt verbeteren.

Wat staat er in een ontruimingsplan?

In een ontruimingsplan staat vastgelegd hoe mensen op een gestructureerde manier het pand kunnen verlaten in het geval van een ontruiming, bijvoorbeeld als gevolg van brand. Een ontruimingsplan is maatwerk en ziet er daarom voor ieder gebouw of bedrijfspand anders uit. In elk geval zijn de volgende punten opgenomen:

 • Op welke calamiteiten is het ontruimingsplan van toepassing
 • Hoe intern en extern alarmeren
 • Hoe worden externe hulpverleningsdiensten opgevangen
 • Situatietekening
 • Belangrijke gegevens over het gebouw, de organisatie en aanwezige installaties. Denk hierbij aan de aanwezigheid van personen, vluchtroutes en de manier waarop BHV georganiseerd is
 • Hoe werkt de brandmeldinstallatie en hoe zit de brandcompartimentering in elkaar
 • Hoe dient een ontruiming plaats te vinden
 • Wat zijn de functies, taken en bevoegdheden van de BHV-ers en andere werknemers, wie heeft tijdens de ontruiming de leiding en hoe communiceren BHV-ers tijdens de ontruiming
 • Belangrijke telefoonnummers
 • Eventuele gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn binnen uw organisatie
 • Ontruimingsplattegronden met daarop o.a. vluchtrichtingen, vluchtroutes, blusmiddelen, brandweerliften en verzamelplaatsen
 • Een logboek over het BHV-team met daarin informatie over personeelswisselingen en opleidingen

Wat is er nodig voor een goed ontruimingsplan?

Het opstellen van een ontruimingsplan begint met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Hiermee brengen wij de mogelijke risico’s van uw organisatie in kaart en zorgen er vervolgens voor dat de juiste  calamiteiten in uw ontruimingsplan worden opgenomen. Het ontruimingsplan is vaak een onderdeel van het bedrijfsnoodplan en stellen wij voor u samen aan de hand van de NEN 8112:2017.

Brand Training & Advies staat garant voor een pragmatische aanpak. Wij schrijven leesbare bedrijfsnood- en ontruimingsplannen en zorgen voor een heldere en eenvoudige beschrijving van wat wel en niet te doen tijdens een calamiteit.

Wat kost een bedrijfsnoodplan of een ontruimingsplan?

De prijs van een ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan is afhankelijk van diverse factoren. Wij maken graag een voorstel op maat met prijsopgave voor u. Neem hiervoor contact met ons op.